Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του Gigabit, 2025» η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη προωθεί μέσω του Προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.

                                                                                                        

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του Gigabit, 2025» η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μέσω του Προγράμματος Wifi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.α.). Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και θα διαρκέσει έως το 2020.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι δήμοι της χώρας. Η χρηματοδότησή τους γίνεται με τη χορήγηση δελτίου (voucher) το οποίο εξαργυρώνεται από την ΕΕ, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου.

Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, μόνον οι δήμοι (ή αντίστοιχος φορέας τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξ ονόματος των δήμων.

Οι ενώσεις δήμων μπορούν να εγγράφουν περισσότερους του ενός δήμους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλουν χωριστά την τελική επιγραμμική αίτηση για κάθε εγγεγραμμένο δήμο. Τα δελτία διατίθενται στους μεμονωμένους δήμους ως δικαιούχους.

Κάθε δήμος μπορεί να λάβει ένα μόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της δράσης, δηλαδή δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις. Ωστόσο, δήμοι που υπέβαλαν αίτηση, αλλά δεν έλαβαν δελτίο μπορούν να ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης.

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκ. € για όλη την Ευρώπη. Για το 2018, η αξία του δελτίου ανέρχεται σε 15.000€ και καλύπτει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης. Στην πρώτη πρόσκληση (για το 2018) θα κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα. Το κάθε δελτίο θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 18 μηνών από την απόκτησή του.

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να καταβάλλει τις δαπάνες συνδεσιμότητας (συνδρομή στο Διαδίκτυο), συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή