καριέρα

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να προσλάβει τα παρακάτω μόνιμα στελέχη:

Στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ (ex-ante, interim, ex-post programme evaluation).

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπιστημιακός τίτλος και μεταπτυχιακές σπουδές.
  3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency.
  Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Power Point).
  Δεξιότητες ποιοτικού γραπτού λόγου.

Στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Οργάνωσης & Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων ή/και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ή/και Διαχείρισης και Υποστήριξης Επενδυτικών Σχεδίων-Προγραμμάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπιστημιακός τίτλος και μεταπτυχιακές σπουδές.
  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  2ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.

Προσφέρεται  σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.