καριέρα

Η Εταιρείας μας, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να προσλάβει:

(i) στέλεχος για τη Γραμματεία της

Απαραίτητα προσόντα:
  Πτυχίο Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακές Σπουδές (επιθυμητές).
  Προϋπηρεσία  άνω των τριών (3) ετών σε ανάλογη θέση.

  Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
  Δυναμική και Ευχάριστη προσωπικότητα.

  Ευχέρεια στην επικοινωνία και στη συνεργασία.
  Συστάσεις.

(ii) στέλεχος με εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη φορέων και οργανισμών του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

(iii) στέλεχος  με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και της Διαχείρισης και Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπιστημιακός και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
  3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.
  Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα ανάληψης θέσεων ευθύνης.
  Ευχέρεια στην  επικοινωνία και στην συνεργασία.

Προσφέρεται  σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα, την εμπειρία και τις δεξιότητες.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.

(iv) Research Projects Expert

Description
For more than 25 years ETAM SA, based in Heraklion, provides high-quality consulting services in Greece and abroad. We are currently looking for a Project Manager, with experience in FP7 and H2020 projects, eager to work in a high paced environment, to join our team in Heraklion!  The core focus of the role will be the management and delivery of key projects that range in size, scale and type. Responsibilities include overall project planning, direction, prioritization, change management, delivery, and post-delivery evaluation, as well as alignment with the overall business strategy. You will join our team and have the opportunity to work along passionate people that seek to thrive and grow.

If you wish to join the ETAM team keep reading below!

Main responsibilities
Develop project scopes and objectives, involve all relevant stakeholders and ensure technical feasibility.
Build and maintain comprehensive project roadmaps, including charters, milestones, deliverables, communication plans, risk plans, and overall timelines.
Coordinate internal resources and third parties for the execution of projects.
Ensure that all projects are delivered on-time, within the relevant scope and budget.
Engage with team members and leadership to ensure a mutual and shared understanding of project expectations.
Network with other business groups to identify gaps, synergies, suggest process and communication improvements.
Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques.

Requirements
Proven working experience as a project manager in FP7 and/or H2020 projects.
Deep knowledge of communication and exploitation of research and innovation projects.
Excellent written and verbal communication skills.
Excellent command of the English language.
Solid organizational skills including attention to detail and multi-tasking skills.
Availability to travel both in Greece and abroad.
Strong working knowledge of Microsoft Office.

Benefits
Work in a dynamic and friendly environment.

Get the chance to work in different projects, building up the company’s and your portfolio.
Get a competitive salary!

Apply by sending your full CV at info@etam.gr

ALL CVS WILL BE KEPT STRICTLY CONFIDENTIAL