Πρόσκληση IV: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Άξονας Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την πρόσκληση IV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», μέσω της οποίας καλούνται οι Δήμοι όλης της χώρας για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».

                                                                                                

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Ειδικότερα, η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες όπως: βελτιώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης, κλπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά, κ.α. και όχι εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.

Δεν περιλαμβάνονται: α) δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου και β) δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

Η προτεινόμενη πράξη πρέπει να έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ενδιαφερόμενου Δήμου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση με εξαίρεση τυχόν περιορισμούς που έχουν τεθεί από περιβαλλοντικούς όρους, απαιτήσεις της αρχαιολογίας, κλπ.

Υποβάλλεται υποχρεωτικά οριστική μελέτη του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κλπ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ μπορεί ωστόσο να μεταβληθεί κατόπιν σχετικής τροποποίησης της παρούσας πρόσκλησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό 700.000 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που υπερβαίνεται το ποσό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.

Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται σε περίπτωση παρεμβάσεων Διαδημοτικής εμβέλειας που έχουν αμοιβαία συναποφασιστεί και συμφωνηθεί από τους εμπλεκόμενους δικαιούχους και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες μίας ομάδας Δήμων.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
H αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία στη βάση των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης. Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (άμεση αξιολόγηση).

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εσωτερικών