Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα “LIFE” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 119).

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του Προγράμματος χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων/δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “LIFE”.