ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2 – «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

1η Πρόσκληση Δράσης 4.2.2 – «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν ΕΚΤΟΣ του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης  4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)» του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων