Δράση  4.c.1 «Eξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.c.1. «Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια».

Ζητούμενο αποτελεί η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

                                                                                                        

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων. Επιπλέον, σκοπός της πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Ζητούμενο αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω της εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες:

  • Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
  • Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
  • Έχουν επιδεκτικό χαρακτήρα
  • Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
  • Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης

Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε περιπτώσεις κτιρίων στους τομείς της Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των κτιρίων.

Οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα  περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ.

Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι επιλέξιμες εφόσον: (1) η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους, (2) δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας), (3) βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.

Η επίτευξη του ενεργειακού στόχου θα πιστοποιείται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
  • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
  • Άλλοι δημόσιοι φορείς

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.121.575,00€.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: Περιφέρεια Κρήτης