Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, καταρτίστηκε Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μέσω του οποίου  χρηματοδοτούνται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης έργων με ταχύτερους ρυθμούς.

                                                                                                        

Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αφορά στη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.

Περιοχή εφαρμογής είναι όλη η χώρα, ενώ η διάρκεια του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022 με δυνατότητα παράτασης.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
        η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης,
        η βελτίωση των υποδομών,
        η αύξηση της απασχόλησης,
        η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων 

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: ΦΕΚ 612/22-2-2018 / ΤΕΥΧΟΣ Β