ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
50.000.000€ για το σύνολο της χώρας.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
55.000€ έως 400.000€.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες: (i) από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β), (ii) από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α), (iii) από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: (i) 2 τουλάχιστον γλώσσες, (ii) Mobile responsive, (iii) Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε: (i) φιλοξενία (hosting, collocation), (ii) σύνδεση στο διαδίκτυο, (iii) ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), (iv) ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, (v) ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, (vi) μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

  ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018
Λήξη: 31 Οκτωβρίου 2018

  Περίληψη ΕΤΑΜ ΑΕ
  Πρόσκληση
  Σύνοψη
  Infographic

ΠΗΓΗ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020