Το ερευνητικό έργο POP-MACHINA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020, στοχεύει στο να αναδείξει τις προοπτικές του κινήματος των «δημιουργών» (“maker movement”) και της συνεργατικής παραγωγής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία.

Κάνοντας χρήση μιας σειράς τεχνολογιών αιχμής (“εργοστάσιο του μέλλοντος”, blockchain) και αξιοποιώντας επιστημονικούς κλάδους όπως τον αστικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, θα δημιουργηθεί το γνωστικό υπόβαθρο που θα παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κλιμάκωσης που αντιμετωπίζει η συνεργατική παραγωγή. Παράλληλα θα εντοπιστούν οι περιοχές παρέμβασης και οι χώροι που δεν χρησιμοποιούνται ώστε να ανακατασκευαστούν και να υποστηρίξουν το συνεργατικό κίνημα της Κυκλικής Οικονομίας.

Το Pop-Machina είναι ένα φιλόδοξο τετραετές έργο δικτύωσης κατασκευαστών και νέων κοινοτήτων «δημιουργών» στους δήμους που συμμετέχουν στο έργο με κοινή δέσμευση για την παροχή κινήτρων και την ευαισθητοποίηση.

Το έργο θα βασιστεί  στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργού, ενισχύοντας το μέσω της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών και των «δημιουργών» σχετικά με τους τρόπους κατάρτισης, αναπτύσσοντας παράλληλα την κοινωνική του διάσταση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων, ώστε να ενεργοποιηθούν στη συνεργατική παραγωγή.

Σε κάθε πιλοτική περιοχή θα αναδειχθεί μια εφικτή και βιώσιμη πρωτοβουλία συνεργατικής παραγωγής από δευτερογενείς πρώτες ύλες ή άλλες βιώσιμες εισροές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών.

Επίσης, θα σχεδιαστεί ένα αναλυτικό πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών. Με βάση τα ευρήματα θα διοργανωθεί και μια σειρά ανοιχτών συναντήσεων, όπου θα συζητηθούν οι νομικοί και φορολογικοί φραγμοί που εμποδίζουν τη συνεργατική παραγωγή.

Στο πλαίσιο του έργου POP-MACHINA, η ΕΤΑΜ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάλυση του κύκλου ζωής των συνεργατικών αλυσίδων παραγωγής και για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.