Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και Συνδέσμους Ύδρευσης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ύδρευσης για την κατασκευή εμβληματικών έργων με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:

  • Εξωτερικά υδραγωγεία: (α) νέα υδραγωγεία με τα οποία θα αξιοποιηθούν ύδατα υφιστάμενων ταμιευτήρων, (β) αντικαταστάσεις εξωτερικών υδραγωγείων ηλικίας άνω των 40 ετών για τα οποία έχει παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού (40ετία). Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού κλπ.
  • Διυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  • Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, όπως: κατασκευή νέων αγωγών ή/και αντικατάσταση τμημάτων, έργα διασύνδεσης αγωγών, έργα ενίσχυσης διατομών, έργα δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων.
  • Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές αποθήκευσης νερού κλπ.) με τα απαραίτητα έργα προσαγωγής και διασύνδεσης με το  δίκτυο ύδρευσης μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, ώστε το όλο σύστημα να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
  • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.
  • Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και υποδομών εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενες δράσεις ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν ως όριο ισχύος τέτοιο που να αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των εγκαταστάσεων.

Το φυσικό αντικείμενο των εμβληματικών έργων πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, να είναι συμβατό με το οικείο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων, να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και να συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ (€).

 

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εσωτερικών