Για τη σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
 (Master plan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και Συνδέσμους Ύδρευσης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη σύνταξη και επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και τη σύνταξη και επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ύδρευσης για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και σύνταξη /επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.

Ειδικότερα:

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master plan)
Πρόκειται για τη σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Tα Σχέδια (Master plan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους και Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥40.000 κατοίκων.

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Όπως αναφέρεται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ, η υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Μετά την έγκρισή τους τα ΣΑΝ θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων. Για την εκπόνηση των ΣΑΝ θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού».

Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Πλημμύρας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων.

Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥20.000 κατοίκων.

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000,00 ευρώ (€).

Ειδικότερα:

  • 60.000€ για Master plan των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥ 40.000 κατοίκων
  • 60.000€ για ΣΑΝ των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκων

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εσωτερικών