ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
60.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
10.000€ έως 150.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
Να έχουν την ιδιότητα της Μικρής και Πολύ Μικρής Επιχείρησης.
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες ΚΑΔ», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
Να έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής: (i) Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ, (ii) Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ, (iii) Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των κλάδων λιανικού εμπορίου, εστίασης, υπηρεσιών εκπαίδευσης, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αναβάθμιση των παρεχομένων.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Μεταφορικά Μέσα
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Προβολής / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου.
Υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής.
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19-12-2018).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 !!!
Λήξη Υποβολών: 31Μαϊου 2019 !!!

  Περίληψη ΕΤΑΜ ΑΕ
  Πρόσκληση
  Σύνοψη
  Infographic