ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
400.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
20.000€ έως 200.000€. Κυμαίνεται μεταξύ 50% και 65% ανάλογα με το ύψος των εξαγωγών και την κατηγορία δαπανών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
Να έχουν την ιδιότητα της Μικρής ή Πολύ Μικρής Επιχείρησης.
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».
Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατά προτεραιότητα οι παρακάτω τομείς:
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τουρισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία
Υλικά – Κατασκευές

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου.
Ψηφιακή Προβολή, μέχρι 15.000 ευρώ.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες, έως 16.000 ευρώ.
Μεταφορικά Μέσα, μέχρι του 50% του επενδυτικού σχεδίου.
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), έως 20% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 30.000 ευρώ.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19-12-2018).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Έναρξη Υποβολών: 20 Φεβρουαρίου 2019 !!!
Λήξη Υποβολών: 19 Απριλίου 2019

  Περίληψη ΕΤΑΜ ΑΕ
  Πρόσκληση
  Σύνοψη
  Infographic