Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση εντάσσεται στον ‘Αξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΝΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 1.6 «Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας» και την επενδυτική προτεραιότητα 4a: «Προαγωγή παραγωγής και διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Με την παρούσα Δράση και σύμφωνα με το ‘Αρθρο 4 του Ν.4513/2018, ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ & ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νοµικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

 • στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα,
 • στην αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας,
 • στην προαγωγής της ενεργειακής αειφορίας,
 • στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας,
 • στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και
 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  [35.11.10.03]
 2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας [35.11.10.04]
 3. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας [35.11.10.06]
 4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς [35.11.10.08]
 5. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα [35.11.10.09]
 6. Υπηρεσίες  παροχής ατμού και ζεστού νερού, προς θέρμανση πόλεων [35.30.11.01]
 7. Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού μέσω αγωγών διανομής παροχής [35.30.12]
 8. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού [36.00.20.01]

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ.

 

ΠΗΓΗ: ΕΠΑνΕΚ