ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018»
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους της χώρας  που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του πραγματικού – de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ και δεν υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2018 σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018».

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 20.000.000 € για το έτος 2018. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Κάθε Δήμος, μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα δύο Μέτρα του προγράμματος, ωστόσο μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. Μία πρόταση, μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή από 2 Ιουλίου 2018 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (www.prasinotameio.gr). Για την υποβολή, ο δικαιούχος θα πρέπει να εγγραφεί ως «χρήστης» εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Στο διάστημα της υποβολής μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά. Η οριστική υποβολή της πρότασης γίνεται άπαξ και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Πληροφορίες σχετικές με την πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr.

Πατήστε το εικονίδιο για να διαβάσετε την περιληψη της Πρόσκλησης. 

ΠΗΓΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ