Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ καλεί Δήμους, Εμπορικούς Συλλόγους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου η οποία χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» αποσκοπεί στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Κάθε σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική της περιοχής παρέμβασης και θα οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής με την υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 • Δήμοι
 • Εμπορικοί Σύλλογοι
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου –Επιμελητήρια
 • Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους προαναφερόμενους

   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Συμμετέχουν στη Δράση αποκλειστικά Σχήματα αποτελούμενα από τους παρακάτω συνεργαζόμενους φορείς:

ΣΧΗΜΑ 1: Δήμος (Δικαιούχος) και οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος) ή σε περίπτωση (α) έλλειψης θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή/και (β) μη αποδοχής από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου ή/και (γ) απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018.

Το Σχήμα 1 αντικαθίσταται από το

ΣΧΗΜΑ 2: Δήμος (Δικαιούχος) και οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)
Σημειώνεται ότι είναι εκτός τα Επιστημονικά Επιμελητήρια.  

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε ένα και μοναδικό Σχήμα Δικαιούχου – Συνδικαιούχου και δύναται να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση για μια και μοναδική περιοχή παρέμβασης εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή πρέπει να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011: (α) για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων, (β) για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων: (i) να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών, (ii) να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους
 2. Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται: (i) η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων – ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης και, (ii) η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.
 3. Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου ή Επιμελητηρίου.
 4. Ο Δικαιούχος Δήμος θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».
 5. Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη Δράση δύνανται να είναι:

 • Εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς.
 • Κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ.
 • Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.
 • Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 1.900.000€
 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δήμου ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000€.
 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000€.

Διαβάστε περισσότερα:
  Περίληψη ΕΤΑΜ ΑΕ
  Πρόσκληση
  Έντυπο Ενημερώσης
  Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΠΗΓΗ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020