Η Εταιρείας μας, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να προσλάβει (α) στέλεχος με σπουδές και εξειδίκευση στο θεματικό πεδίο των Συστημάτων Διαχείρισης (Περιβάλλοντος, Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων ή/και Ασφάλειας Πληροφοριών), (β) στέλεχος με εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη ΟΤΑ και φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Απαραίτητα προσόντα:

  Σχετικό πανεπιστημιακό πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές.

  3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

  Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

  Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.

Η Εταιρεία μας προσφέρει σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα και τις δεξιότητες των υποψήφιων συνεργατών.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr.

  Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.