Δράση 6.b.8: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης  και λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα, να υποβάλουν προτάσεις έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» και στη δράση 6.b.8. «Υποδομές Διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης».

Ζητούμενο αποτελεί η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

                                                                                                        

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 • ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Κρήτης
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται:

 • Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας στην Κρήτη με στόχο την ολοκλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.
 • Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών περιοχών

Τα έργα που θα επιλεγούν  πρέπει να:

 • Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου
 • Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
 • Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών
 • Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης
 • Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.
 • Συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της δράσης.

Έργα με έσοδα: Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, καταρτίζεται από τον δικαιούχο χρηματοοικονομική ανάλυση.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 13.000.000,00 €
Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ, 2813404501 – 2813404529, e-mail: ioanmpal@mou.gr – vxidianos@mou.gr

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pepkritis.gr

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: Περιφέρεια Κρήτης