Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Το Μέτρο αφορά παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα στα παρακάτω Είδη Πράξεων:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
  • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
  • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
  • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
  • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

  • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.
  • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
  • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
  ΜΕΤΡΟ 3.4.4 – Περίληψη ΕΤΑΜ ΑΕ
  ΜΕΤΡΟ 3.4.4 – Πρόσκληση Υπουργείου

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων